Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

V informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosť IDEA DIVISIONS s. r. o., sídlom Drobného 1960/27 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO 53 508 947, v súlade so svojou informačnou povinnosťou prevádzkovateľa oznamuje na základe článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie EÚ“) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len ako „zákon“), o spracovaní osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom. Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa www.viraliumhub.com

Obchodné meno: IDEA DIVISIONS, s. r. o. 
Sídlo: Drobného 1960/27 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka
IČO: 53 508 947
Kontaktný email zodpovednej osoby: hello@ideadivisions.com

Účely spracovania údajov, právny základ spracúvania a oprávnené záujmy prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou zákonnosti a na základe právnych základov spracúvania osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov je spojené s dobrovoľnosťou. V prípade ich neposkytnutia to môže mať za následok nemožnosť uzavretia alebo plnenia zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.

IDEA DIVISIONS, s. r. o. je obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti informačných technológií a v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa riadi jednou z možností:

Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ, na plnenie zmluvy je nevyhnutné spracúvanie, ktorou je dotknutá osoba zmluvnou stranou (ako napríklad zmluva o dielo, pracovná zmluva, objednávka a pod.).

Podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ, ak  spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napríklad v rámci faktúr). Ide o povinnosť prevádzkovateľa na základe zákona.

Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ), ide o nutnosť viesť obchodné vzťahy so zákazníkmi.

Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ v spojitosti s článkom 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia EÚ, považuje IDEA DIVISIONS, s. r. o. za svoje oprávnené záujmy preukazovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov súdnou alebo mimosúdnou cestou, ba aj orgánom verejnej moci. Medzi právne nároky sa zahŕňa aj komunikácia či súčinnosť s orgánmi verejnej moci.

Cookies

Ak sa prihlásite na stránku www.viraliumhub.com, vrátane jej subdomén, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či Váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili Vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, Vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Všetky súbory cookies sú uložené vo Vašom počítači a slúžia nám na spríjemnenie Vašej návštevy na stránke.

Ak nechcete aby Váš prehliadač ukladal súbory cookies, je možné vypnúť túto funkciu v nastaveniach Vášho prehliadača, takisto je možné nastaviť aj upozornenie, v prípade uloženia nových cookies alebo aj vymazať už uložené cookies.

Za účelom prieskumu a optimalizácie stránky www.viraliumhub.com, vrátane jej subdomén používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR službu Google Analytics, webovú analytickú službu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (“Google”). Služba Google Analytics používa cookies, ktoré tomto kontexte sa vytvárajú pseudonymizované používateľské.

Informácie o používaní tejto webovej stránky vytvorené súborom cookies, sú napríklad:
Typ/verzia prehliadača,
použitý operačný systém,
predchádzajúca URL adresa (predtým navštívená stránka),
čas žiadosti servera

Vaše práva

Práva dotknutých osôb sú pre spoločnosť IDEA DIVISIONS, s. r. o. prvoradé. Vaše práva sú upravené Nariadením EÚ, zákonom, ale aj inými právnymi predpismi. Na žiadosť dotknutej osoby, prevádzkovateľ poskytne odpoveď najmä na nasledovné informácie:

Právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o spracovaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj informácie najmä o účele spracúvania, podaní sťažnosti. (článok 15 GDPR)

Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. (článok 16 GDPR)

Právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. (článok 17 GDPR)

Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. (článok 20 GDPR)

Právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. (článok 21 GDPR)

Právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. (článok 22 GDPR)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. (článok 77 GDPR)

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ spravidla neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ neplánuje poskytovať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ak by sa prevádzkovateľ zamýšľal na poskytnutí osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín alebo do medzinárodnej organizácií, nevyhnutne o takých plánoch informuje dotknuté osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame:

Ak základom je predzmluvný alebo zmluvný vzťah, tak do doby trvania zmluvného vzťahu.

Ak základom je plnenie na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, tak do zániku účelu spracúvania, najmenej do doby určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (o dani z príjmov, o zdravotnom poistení, o sociálnom poistení, o archívoch a registratúrach, obchodný zákonník a iné).

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu, tak po dobu určenú súhlasom.

Po uplynutí stanovených dôb, prevádzkovateľ môže spracovať osobné údaje iba na špeciálne účely, ako napríklad archivácia a štatistika.

Ďalšie informácie

Osoba, ktorej patria ktorékoľvek práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia EÚ alebo zo zákona, si môže uplatniť v písomnej forme buď v listinnej podobe, alebo elektronickej podobe ako e-mail u prevádzkovateľa. Z písomnosti musí vyplývať, kto si uplatňuje právo (meno a priezvisko), trvalý pobyt, dátum narodenia, e-mailová adresa a právo, ktoré si oprávnená osoba uplatňuje.  Všetky informácie, ktoré dotknutá osoba žiada na základe svojho práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov poskytne prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ upozorňuje dotknuté osoby, že ak by nastala situácia, keď žiadosť je neproporcionálna alebo neopodstatnená, najmä opakovanými otázkami, prevádzkovateľ môže účtovať poplatky za svoje služby. Lehota na vybavenie žiadosti je 1 mesiac od doručenia žiadosti. V opodstatnených prípadoch môže prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť maximálne o 2 mesiace.

+421 902 089 197
hello@ideadivisions.com

IDEA DIVISIONS, s. r. o.

IČO: 53 508 947
Drobného 1960/27 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka

Zásady ochrany osobných údajov

Po uplynutí stanovených dôb, prevádzkovateľ môže spracovať osobné údaje iba na špeciálne účely, ako napríklad archivácia a štatistika.