Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti IDEA DIVISIONS, s. r. o., so sídlom Drobného 1960/27 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 53508947, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 67774 / B (ďalej len „VOP“).

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvorením zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (ďalej len „zmluva“) a tvoria súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Objednávateľom môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára “Pokladňa” a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), objednávateľ pristupuje k týmto VOP poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke poskytovateľa.

1.3 Poskytovateľ je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa (ďalej len „obchod“).

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6 Objednávateľom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila dohodnutú cenu.

1.7 Objednávkou sa rozumie objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Pokladňa“ spracovaný systémom obchodu.

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky bude zákazníkovy doručený doklad o úhrade ceny.

1.9 Produktom sa na základe týchto Obchodných podmienok sa rozumejú všetky služby poskytujúce vzdelávanie na internetovej stránke www.viraliumhub.com – videokurzy a videoškolenia.

1.10 Poskytovaním elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie poskytnutie prístupu k videokurzom na internetenovej stránke www.viraliumhub.com.

1.11 Začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie doručenie prístupových kódov poskytovateľom objednávateľovi.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy

2.1. Objednanie produktov je možné až po zaregistrovaní objednávateľa na internetovej stránke www.viraliumhub.com. Pričom registráciu je možné vykonať ako prvý krok pri vypĺňaní objendávkového formuláru “Pokladňa”. Registrácia objednávateľa na tejto stránke je zadarmo.

2.2 Elektronická objednávka produktov uskutočnená po prihlásení sa do svojho účtu formou vyplneného objednávkového formulára „Pokladňa“ a následná úhrada ceny cez platobnú bránu Stripe je návrhom na uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet platobnej brány poskytovateľa.

2.3 K akceptácii objednávky služby zo strany poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy dochádza hneď po autorizácii platby platobou bránou. Objednávateľovi budú sprístupnené zakúpené služby na webovej stránke www.viraliumhub.com. Zároveň mu bude vygenerovaná a zaslaná faktúra. Pričom objendávateľ bude môcť ku zakúpenému obsahu pristupovať iba cez účet, cez ktorý si vytvoril objednávku.

2.4 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Pokladňa“, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a objednávateľa.

II. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „cena“) je vygenerovaná vždy uvedená na webovej stránke www.viraliumhub.com pri príslušnom produkte či službe.

3.2 Poskytovateľ negarantuje časovú platnosť cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku.

3.3 Základným platidlom je mena euro.

IV. Licencia

4.1 Objednávateľ zaplatením ceny poskytovateľovi získava licenciu na zobrazovanie video produktov, pdf či iných elektronických dokumentov pre vlastnú potrebu na jeden rok. Licencia je nevýhradná. Rok sa začne počítať odo dňa pripísania ceny na účet poskytovateľa.

4.2 Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové kódy inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Objednávateľ nie je oprávnený použiť video produkty alebo akúkoľvek ich časť iným spôsobom ako je uvedené v článku 4.1 týchto podmienok, predovšetkým nemôže vyhotovovať rozmnoženiny video produktov alebo akúkoľvek ich časť prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.

4.4 Autorské právo. Video produkt, ako aj texty a obrázky na stránke www.viraliumhub.com , je majetkom spoločnosti IDEA DIVISIONS s.r.o., ktorá k nemu vykonáva majetkové autorské práva. Video produkt je chránený autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak objednávateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť spoločnosti IDEA DIVISIONS s.r.o. nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť jej primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať jej bezdôvodné obohatenie.

4.5 Ukončenie licencie. Licencia je platná a účinná dňom pripísania ceny na účet platobnej brány poskytovateľa. Licencia zaniká nasledujúcimi spôsobmi:

  1. uplynutím jedného roka
  2. odstúpením od zmluvy zo strany IDEA DIVISIONS s.r.o. v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných podmienok alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností objednávateľa stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu IDEA DIVISIONS s.r.o. vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností
  3. zánikom objednávateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo smrťou objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou

4.6 Obnova licencie. Licenciu si objednávateľ môže obnoviť za zvýhodnenú cenu v prípade, že si ju objedná a zaplatí do dňa skončenia platnej licencie. Rozhoduje dátum pripísania ceny na účet platobnej brány poskytovateľa. Po uplynutí tejto doby nebude možné využiť zvýhodnenú cenu na obnovu licencie. Obnovená licencia platí jeden rok odo dňa skončenia pôvodnej licencie.

V. Sprístupnenie produktov

5.1 Poskytovateľ je povinný sprístupniť produkty objednávateľovi v objednanom množstve.

5.2 Poskytovateľ spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 5 pracovných dní odo dňa pripísania ceny na účet platobnej brány poskytovateľa.

5.3 Ak poskytovateľ nemôže objednávateľovi objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej ceny zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom automaticky zaniká.

VI. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, ale iba v tom prípade, ak sa ešte nezačalo poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.

6.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy poskytovateľa jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu poskytovateľa uvedeného v týchto VOP.

6.3 Po odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

6.5 Kontaktné údaje poskytovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

  1. adresa: IDEA DIVISIONS s.r.o., Drobného 1960/27 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka
  2. telefónne číslo: +421 902 089 197
  3. email: info@ideadivsions.com

VII. Zodpovednosť za vady, reklamácie

7.1 Poskytovateľ prehlasuje, že videokurzy dodáva bez právnych vád.

7.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že bezchybný prístup k produktom je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Operačný systému Windows XP a vyšší, MAC OS, Linux a na prezeranie videa je potrebná štandardná alebo vyššia rýchlosť DSL internetu.

7.3 Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu poskytovateľa uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.4 Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

7.5 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany objednávateľa.

VIII. Ochrana osobných údajov a súkromia

8.1 Predávajúci plne rešpektuje dôvernosť Vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete firme IDEA DIVISIONS s.r.o. . Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.

8.2 Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na stránke: GDPR.

Znenie VOP je účinné od 13.3.2024.